سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعه مدرسین 
مدرس 
 
 
علمی 
همکاری 
جامعه مدرسین 
مترجم 
 
 
علمی 
همکاری 
جامعه مدرسین 
ناظر 
 
 
علمی،اجرایی 
همکاری 
موسسه امام شناسی 
مصحح و محقق متون عربی 
 
 
علمی 
همکاری 
مدرسه امام صادق (ع) 
مدیریت طرحهای فرهنگی و ارائه مقالات  
1377/01/01 
1384/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
پژوهشگر و مشاور 
1381/01/01 
1384/01/01 
پژوهشی اجرایی 
تدریس 
موسسه امام باقر (ع) 
مدرس 
 
 
-----